Edictes

Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10664 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient 2/2022 de suplement i habilitació de crèdit pressupost exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 233-0 Edicte: 10639 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9351 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública de la modificació Puntual núm. 1 del POUM del SUD-2 El Raval per divisió en dos subsectors
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9350 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública de la modificació puntual núm. 3 de delimitació del Polígon d'Actuació Urbanística PAU-1.4
Exercici: 2022 Bop: 207-0 Edicte: 9342 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva del Pla parcial SDU-5 "la Bóbila"
Exercici: 2022 Bop: 197-0 Edicte: 8921 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de suplement de crèdit 1/2022
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6448 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal núm. 6 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5079 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del projecte d'urbanització que afecta al P.A.U 01 subsector 1
Exercici: 2022 Bop: 93-0 Edicte: 3928 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 48-0 Edicte: 1700 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de modificació del text de l'Ordenança fiscal núm. 6, reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana