Edictes

Exercici: 2021 Bop: 130-0 Edicte: 5915 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del Projecte de Divisió de Polígons d'Actuació Urbanística PAU-9
Exercici: 2021 Bop: 123-0 Edicte: 5741 DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA ENERGÉTICA Y MINAS - Resolución por la que se otorga autorización administrativa previa y autorización administrativa de construcción del proyecto de ejecución "línea acometida en 25 kV desde el CT de la subestación de Santa Llogaia hasta la estación conversora de Santa Llogaia", situada en el término municipal de Santa Llogaia d'Àlguema (Girona)
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5525 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació PAU-8 - GOSBI
Exercici: 2021 Bop: 121-0 Edicte: 5473 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública de sol·licitud d'una llicència ambiental per a activitat de benzinera
Exercici: 2021 Bop: 106-0 Edicte: 4836 XARXA LOCAL DE MUNICIPIS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA (XALOC) - Aprovació de padrons i de cobrament en període de pagament voluntari, Ajuntaments de Santa Llogaia d'Àlguema i Espinelves, 1 juny - 31 juliol
Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2819 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2389 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Convocatòria per a la provisió de la vacant de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1192 AJUNTAMENT DE VILAFANT - Aprovació definitiva del Projecte de vorera i serveis de l'Institut i un tram del carril bici del camí de Santa Llogaia d'Àlguema a Vilafant
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 85 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9481 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020