Edictes

Exercici: 2021 Bop: 70-0 Edicte: 2819 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 62-0 Edicte: 2389 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Convocatòria per a la provisió de la vacant de jutge de pau substitut
Exercici: 2021 Bop: 35-0 Edicte: 1192 AJUNTAMENT DE VILAFANT - Aprovació definitiva del Projecte de vorera i serveis de l'Institut i un tram del carril bici del camí de Santa Llogaia d'Àlguema a Vilafant
Exercici: 2021 Bop: 9-0 Edicte: 85 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9481 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 3/2020
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9386 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2020 Bop: 238-0 Edicte: 9220 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovacio inicial del pressupost i la plantilla de personal per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 193-0 Edicte: 6945 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora de la taxa per l'aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministrament d'interès general
Exercici: 2020 Bop: 162-0 Edicte: 5997 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Aprovació inicial d'un projecte d'obres
Exercici: 2020 Bop: 109-0 Edicte: 3292 AJUNTAMENT DE SANTA LLOGAIA D'ÀLGUEMA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019